Veldonderzoek

VeldwerkWater ManagementWaterveiligheidGeologieHydrologieWaterbeheerMeten is weten. Een gouden waarheid waar iedereen het mee eens is. Toch blijven er grote verschillen bestaan in de commerciële en technische afwegingen die gemaakt worden om soort en hoeveelheid veldmetingen te bepalen. En daarnaast om de locatie van de metingen en de noodzakelijke meetkwaliteit en nauwkeurigheid te bepalen.

Een integrale aanpak waarin op een organisatorisch niveau alle belanghebbenden in een vroeg stadium worden betrokken is essentieel. Mede vanuit een wetenschappelijke achtergrond in minder bekende meetmethoden, maar ook vanuit de wetenschap dat een goede analyse soms alleen mogelijk is door ook bij veldmetingen betrokken te zijn, voert Nectaerra zelf ook veldonderzoek uit.

Bijvoorbeeld intrusief en niet-intrusief geofysisch onderzoek naar kwaliteit en ligging van aquifers, metingen van infiltratie en doorlatendheid, en van waterkwaliteit. Nectaerra werkt ook als adviseur voor klanten voor bepaling van grondonderzoek en selectie van een uitvoerder.

Voorbeelden van veldwerkzaamheden

  • Uitvoering van elektrische en elektromagnetische sonderingen
  • Plaatsing boringen en peilbuizen
  • Waterbemonstering en chemische analyse
  • Infiltratie en doorlatendheidsonderzoek
  • Regenmetingen en meteorologische stations

Typische vraagstukken

  • Wat is de bodemopbouw en hoe is de verspreiding van de formaties en grensvlakken?
  • Wat is de diepte en verspreiding van het grondwater en wat is de kwaliteit?
  • Hoe is het vernattings- en infiltratiegedrag van een pakket en wat zijn doorlatendheden?
  • Het verloopt het proces van vernatting en verdroging in de tijd en met de diepte?
  • Waar komt het kwelwater vandaan?