Waterveiligheid

Veldwerk Water Management Waterveiligheid Geologie Hydrologie Waterbeheer

Het beheer van primaire en regionale keringen is in Nederland belegd binnen een uitgebreid netwerk van publieke en private partijen. Strategische visies en asset management vertalen zich naar het toetsen, verbeteren en onderhouden van keringen.

Nectaerra draagt hieraan bij door het aanbieden van management en interim management diensten die dit gehele proces organisatorisch begeleiden. Daarnaast maakt Nectaerra zich sterk voor een beter begrip over het hydrologische systeem in en om de dijk. Analytisch – en veldonderzoek naar processen van vernatting en verdroging in dijken, het verloop van grondwater door dijken onder maatgevende condities, het proces van droogte-inspectie en de koppeling met hydrologie.

We geloven sterk dat de rol van hydrologie complexer is dan in de huidige praktijk gevat. En dat er een grote toegevoegde waarde is in betere inzichten en methoden op het gebied van geologie, grondwatermodellering en veldonderzoek.

Werkzaamheden zoals:
• Management van dijkverbeteringen
• Optimalisatie van droogte-inspectie
• Formuleren grondonderzoek
• Geofysisch veldonderzoek en peilbuizen
• Hydrologische karakterisatie van keringen
• Modellering en schematisatie van grondwaterverloop

Typische vraagstukken

  • Wat zijn droogtegevoelige keringen?
  • Hoe verloopt vernatting en verdroging?
  • Wanneer te inspecteren?
  • Hoe groot is het risico op piping?
  • Hoe verloopt het freatisch vlak?
  • Waar en welke data hebben de grootste meerwaarde?